Vsakovanie

Systém MuriPipe

Kasen

Systémy slúžia na úpravu znečistených a úpravu vyžadujúcich odtokov zrážkovej vody a následnému vsakovaniu do pôdy. Nečistoty a uvoľnené škodlivé látky zachytí a zadrží vrstva pôdy. Systémy je možné používať nezávisle od druhu pôdy. Podľa vsakovacej schopnosti pôdy prevažuje vsakovanie alebo retencia so silne škrteným, oneskoreným odtokom do kanála alebo prirodzeného zberača odpadových vôd. Tým je systém vhodný predovšetkým pre oblasti, v ktorých prevažujú súdržné až silne súdržne pôdy, ktoré majú nepriaznivú hodnotu kf. Vegetačná/pôdna vrstva žľabu má vysoký čistiaci účinok. Tým je možné systémy odvodňovacích priekop používať aj pri viac zaťaženej povrchovej vode, ako sú napr. silne frekventované cesty a priemyselné plochy.

Zrážková voda sa najprv v žľabe akumuluje a potom sa infiltruje do galérie cez pripravenú vegetačnú vrstvu . Tam sa rovnomerne rozdeľuje v dutinách štrku a potom sa vo vsakovacej rúrke MuriPipe kontrolovane vedie ďalej a rozdeľuje sa. Všeobecne možno odporučiť núdzový prepad zo žľabu do galérie, je však bezpodmienečne nutný, keď je frekvencia prepadu v žľabe, z ktorej sa vychádza, väčšia než je tomu v prípade celého prvku odvodňovacích priekop. V prípade dostatočne priepustnej pôdy (kf ≥ 1 × 10-6 /s) dochádza v galérii k úplnému vsakovaniu do podložia. Pri menšej priepustnosti dochádza len k čiastočnému vsakovaniu.

 

 

Systém SickuPipe

Kasen

Vsakovacie potrubné priekopy

Potrubné priekopy slúžia k podzemnému vsakovaniu zrážkovej vody. Skladajú sa z perforovanej rúrky, resp. rúrkového systému a zo štrkového obsypu obklopujúceho rúrku. Zrážková voda sa pod zemou privedie do potrubného systému a rozvedie do potrubného systému v priekope vyplnenom štrkom. Pre rýchly rozvod vody v priekope sú potrebné rúrky menovitej svetlosti 300 mm a s väčšou plochou pre vstup vody. Pre revíziu a preplachovanie treba do každej potrubnej vetvy umiestniť jednu alebo viac kontrolných šácht.

Plánovanie a dimenzovanie vsakovacieho zariadenia je upravené smernicou DWA A138. Decentrálne vsakovacie zariadenia je potrebné dimenzovať podľa množstva zrážok (v Nemecku napr. Údaje KOSTRA) v danej lokalite. Veľký význam pre dimenzovanie vsakovacieho zariadenia má priepustnosť podkladu. Od koeficientu priepustnosti kf & lt; 1x 10-6 m/s už nie je možné plné vsakovanie, v takýchto prípadoch treba naplánovať škrtený odtok.

 

 

Systém Rigofill ST

Kasen
Modulárne podzemné vsakovacie objekty s krížovým revíznym otvorom pre zaťaženie SLW 60 (kamión) a do hĺbky až 6m, obalené hydroizoláciou (PE, PVC)

Systém Rigofill ST ponúka univerzálne moduly pre vsakovanie, retenciu a akumuláciu dažďovej vody. Veľmi jednoducho sa montujú, možno ich prezerať samohybnými kamerami a sú priestorovo úsporné.

Vďaka jednoduchej zhotovovateľnosti blokov Rigofill ST je možné dokonca v stiesnených podmienkach na stavbe skladovať bez problémov na minimálnom priestore mimo alebo v stavebnej jame. Vďaka priestorovo úspornému skladovaniu v blízkosti miesta montáže, obzvlášť nízkej hmotnosti a multifunkčným prípojkám možno inštaláciu realizovať rýchlo, jednoducho a nenákladne.

Blok Rigofill ST ponúka pri brutto objeme 422 litrov objem nádrže 406 litrov. S objemom nádrže & gt; 96% tak dokáže pojať trikrát viac ako priekopa vyplnená štrkom. – Ideálna alternatíva k priestorovo náročným priekopám vyplneným štrkom a výkopu veľkého množstva zeminy.

Transparentný systém

Vďaka jedinečnej, transparentnej konštrukcii krížového revízneho tunela bloku Rigofill ST možno nazerať do celého vnútorného priestoru. Napríklad tak možno skontrolovať staticky relevantné nosné prvky, stav opláštenia geotextíliou a celý priestor dna.

Integrované šachty QuadroControl ST umožňujú vďaka veľkoryso dimenzovanému vstupnému priemeru neobmedzenú prácu “zhora”. Pre optimálny výsledok revízie možno ľahko na príslušné miesto umiestniť samohybný kamerový vozík. Oba komponenty Rigofill ST a QuadroControl ST tak ponúkajú vynikajúcu možnosť kedykoľvek skontrolovať “vnútorný život” priekopy.

Rozsiahle príslušenstvo robí zo systému Rigofill ST jedinečný kompletný systém pre manažment dažďovej vody.

 

 

Systém Rigofill ST-B 

Kasen

Modulárne podzemné vsakovacie objekty s krížovým revíznym otvorom pre zaťaženie PKW 30 (osobné autá) a do hĺbky až 4m, obalené hydroizoláciou (PE, PVC)

Systém Rigofill ST-B ponúka univerzálne moduly pre vsakovanie, retenciu a akumuláciu dažďovej vody. Veľmi jednoducho sa montujú, možno ich prezerať samohybnými kamerami a sú priestorovo úsporné.

Vďaka jednoduchej zhotovovateľnosti blokov Rigofill ST-B je možné dokonca v stiesnených podmienkach na stavbe skladovať bez problémov na minimálnom priestore mimo v stavebnej jame. Vďaka priestorovo úspornému skladovaniu v blízkosti miesta montáže, obzvlášť nízkej hmotnosti a multifunkčným prípojkám možno inštaláciu realizovať rýchlo, jednoducho a nenákladne.

Blok Rigofill ST-B ponúka pri brutto objeme 422 litrov objem nádrže 406 litrov. S objemom nádrže & gt; 96% tak dokáže pojať trikrát viac ako priekopa vyplnená štrkom. – Ideálna alternatíva k priestorovo náročným priekopám vyplneným štrkom a výkopu veľkého množstva zeminy.

Transparentný systém

Vďaka jedinečnej, transparentnej konštrukcii krížového revízneho tunela bloku Rigofill ST možno nazerať do celého vnútorného priestoru. Napríklad tak možno skontrolovať staticky relevantné nosné prvky, stav opláštenia geotextíliou a celý priestor dna.

Integrované šachty QuadroControl ST-B umožňujú vďaka veľkoryso dimenzovanému vstupnému priemeru neobmedzenú prácu “zhora”. Pre optimálny výsledok revízie možno ľahko na príslušné miesto umiestniť samohybný kamerový vozík. Oba komponenty Rigofill ST-B a QuadroControl ST-B tak ponúkajú vynikajúcu možnosť kedykoľvek skontrolovať “vnútorný život” priekopy.

Rozsiahle príslušenstvo robí zo systému Rigofill ST-B jedinečný kompletný systém pre manažment dažďovej vody.

 

 

Systém Rigofill® inspect

Kasen
Originálny vsakovací objekt s revíznym tunelom pre retenciu dažďovej vody

Podzemné vsakovacie objekty Rigofill

V porovnaní s potrubným vsakovacím systémom, resp. s priekopou vyplnenou štrkom, šetrí  vo veľkej miere miesto a výkop zeminy, pretože ich objem pre retenciu vody tvorím 95% vlastného objemu. Je tak možné veľmi efektívne a úsporne vytvárať podzemné zásobníky dažďovej vody. Vzhľadom k tomu, že je Rigofill inspect vysoko zatiahnuteľný, môžeme miesto nad ním účelne využiť, napr. ako parkovaciu plochu.

Nasledujúci certifikácia:

  • Nemecko: DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
  • Nemecko: RAL (Gütezeichen Regenwassersysteme)
  • Francúzsko: CSTB (Centre scient fi que et Technique du Bâtiment)
  • Veľká-Británia: BBA (British Board of Agreement)
  • Belgicko: BCCA (Belgian Construction Certi fi cation Association)
  • Poľsko: IBDiM (Instytut Badawczy drogu i Mostow)

Dôvera je dobrá – istota je ešte Lepšia 

Priekopy sú trvalými stavbami pre odvodnením osídlených oblastí a musia bez závad pretrvávať celé desaťročia.

Nevyhnutnými požiadavkami sú preto dlhá životnosť a bezpečná funkcionalita. Vyhlášky jednotlivých krajín o vlastnej kontrole k tomu vyžadujte prvé a periodické vizuálne kontroly pri uvádzaní do PREVÁDZKY a počas PREVÁDZKY. Najlepšia možnosť, ako stav zariadenia kontrolovať podľa skutočného aktuálneho stavu technického vývoja, je revízia kamerou. Vytvorenú priekopu je tak možné výborne kontrolovať – ​​pri kolaudácii i neskôr. Predstavuje to istotu pre úrady, projektantov, firmy vykonávajúce stavbu, zadávateľov a prevádzkovateľa.

Transparentný systém

Vďaka unikátnym transparentným konštrukciám revízneho tunela je možné sledovať celý vnútorný priestor a nielen samotný revízny kanál. Napríklad tak možno skontrolovať staticky relevantné nosné prvky, stav opláštenia geotextíliou a celý priestor dna.

Integrované šachty QuadroControl umožňujú vďaka veľkoryso dimenzovanému vstupnému priemeru neobmedzenú prácu “zhora”. Pre optimálny výsledok revízie je možné ľahko na príslušné miesto umiestniť samohybný kamerový vozík. Rigofill tak ponúka vynikajúcu možnosť kedykoľvek kontrolovať “vnútorný život” priekopy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNMwsFjzuAE

 

 Akumulácia ažďovej vody - aktívny príspevok k ochrane životného prostredia

 Prehásenie o zhode Strabusil, Stormpipe, Aquaflex, Sickupipe, Muripipe, Strabucontrol, Aquatrafficcontrol

 Montážny návod - Rigofill ST, Rigofill ST-B

 Rigofill ST, Rigofill ST-B

  Montážny návod - Rigofill Inspect

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk